Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Siinsete tingimustega (edaspidi „leping“) sätestatakse SMI Group OÜ, registrikood 12517949, asukoht Viru väljak 2, Tallinn 10111, Eesti (edaspidi „Aufort“) ning Auforti pakutavaid teenuseid (edaspidi „teenused“) kasutava era- või juriidilise isiku (edaspidi „klient“) üldised õigused ja kohustused.

1.2. Käesolevas lepingus määratakse kindlaks kliendi ja Auforti vahel tehtavate tehingute tingimused ning kirjeldatakse, kuidas klient saab kasutada Auforti veebiplatvormi (edaspidi „platvorm“), millele pääseb veebisaidilt https://aufort.gold.

1.3. Klient saab Auforti teenuseid kasutada külalisena (edaspidi „külaline“), kuid sel juhul on teenused piiratud, või avada endale konto (edaspidi „konto“) ja saada registreeritud kasutajana teenustest osa täies mahus. Selle lepinguga nõustumine on kliendiks saamise lahutamatu tingimus.

1.4. Külalisena tellimust esitades või platvormi kasutamiseks kontot avades kinnitab klient, et ta on selle lepinguga nõus ja et ta elab riigis, kus platvorm on kasutatav. Aufort osutab teenuseid ainult nendes riikides, mis on loetletud konto registreerimise vormil.

1.5. Olenevalt kliendi elukohariigist ei pruugi kõikide platvormi funktsioonide kasutamine talle võimalik olla. Klient on kohustatud järgima oma elukohariigis ja/või platvormi kasutamise riigis kehtivaid õigusakte.

1.6. Muud olulised terminid
1.6.1. Fiat-raha – keskpanga emiteeritav raha, mille asjaomase riigi keskvalitsus on määranud riigi ametlikuks maksevahendiks, näiteks euro (EUR).
1.6.2. Väärismetallid – investeeringukuld ja -hõbe, mille proov (puhtus) on 999,9.
1.6.3. Turuhind – väärismetallide hind maailmaturul.
1.6.4. Kuld – füüsilisel kujul olev investeeringukulla plaat või münt, mille on valmistanud Londoni Kulla- ja Hõbedaturu Liidu (London Bullion Market Association, LBMA) sertifitseeritud ja/või heakskiidetud rafineerija.
1.6.5. Hõbe – füüsilisel kujul olev investeeringuhõbeda plaat või münt, mille on valmistanud Londoni Kulla- ja Hõbedaturu Liidu (London Bullion Market Association, LBMA) sertifitseeritud ja/või heakskiidetud rafineerija.
1.6.6. Kingitused – füüsilisel kujul olev kuld või hõbe, mis on pakendatud kinkekarpi.
1.6.7. Koostööpartnerid – sertifitseeritud lepingupartnerid, kes pakuvad Aufortile väärismetallide ostmise, müümise ja turvalise hoiustamise teenuseid.
1.6.8. AufortGold – füüsilisel kujul olev investeeringukuld, mis on kliendi kontol. Klient on AufortGoldi omanik, kuid Aufort hoiustab seda koos oma koostööpartneriga kliendi nimel. Väärismetalle hoiustatakse 1-grammiste kuni 1-kilogrammiste plaatide või müntidena Tallinnas ja/või Viinis asuvates rangelt turvatud varahoidlates. Klient saab AufortGoldi igal ajal väärismetallina välja võtta, võimalikud valikud on esitatud platvormi jaotises „Väljavõtmine“. Klient saab AufortGoldi nii osaliselt kui ka täielikult tagasi müüa, võttes aluseks müügihetke turuhinna.
1.6.9. Varad – kliendi kontol olev AufortGold.
1.6.10. Tooted – kõik platvormil pakutavad tooted (AufortGold, kuld, hõbe ja kingitused).
1.6.11. Tasud – teenustasu, tootmistasu, kulla väljavõtmise tasu, hoiustamistasu, transporditasu, transpordi kindlustuse tasu ja muud tasud, mis lisanduvad turuhinnale.
1.6.12. Tehingud – kliendi tehtavad ostu-, müügi- ja väljavõtutehingud.
1.6.13. Isikuandmed – kliendiga seotud isikuandmed, näiteks tema ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus ja rahvus, elukohariik, vanus, sugu, kodune aadressi, e-posti aadress, telefoninumber, foto ning esitatud andmete õigsuse kontrollimist võimaldavad andmed (nt kommunaalteenuste arve).
1.6.14. Konto – platvormil registreeritud kliendi konto, mille kaudu klient saab ülevaate oma varadest, aktiivsetest tehingutest, tellimuste ajaloost ja isikuandmetest ning saab aktiveerida lisaturvasüsteemi ehk kaksikautentimise. Klient saab varasid osta, müüa ja välja võtta ainult siis, kui ta on kontole sisse loginud.
1.6.15. Turvarisk – mis tahes võimalik pettuse juhtum või muu turvaintsident, mis mõjutab klienti või Auforti.
1.6.16. Hinnakiri – loetelu teenuste kasutamisega kaasnevatest tasudest.
1.6.17. Andmekaitse põhimõtted – põhimõtted, millest lähtutakse kliendi poolt Aufortile esitatud isikuandmete kaitsmisel.

1.7. Aufortil on õigus selle lepingu tingimusi muuta ja uuendada, kui see vajadus tuleneb tehnoloogias, õigusaktides või haldus- või äritavades tehtud muudatustest või teenuste osutamise kulu muutumisest. Neist muudatustest ja uuendustest teavitatakse klienti platvormi kaudu või e-posti teel vähemalt 14 päeva enne nende jõustumist. Kui klient jätkab pärast muudatuste ja uuenduste jõustumist platvormi kasutamist, siis aktsepteerib ta kõiki lepingus tehtud muudatusi ja uuendusi. Kui klient muudatuste või uuendustega ei nõustu, on tal õigus leping lõpetada, teavitades Auforti soovist oma konto sulgeda. Konto sulgemise ja andmete säilitamise põhimõtteid on kirjeldatud privaatsuspoliitikas.

1.8. Seniks, kuni klient on selles lepingus sätestatuga nõus ja järgib seda, annab Aufort talle platvormile sisenemiseks ja selle kasutamiseks isikliku, mitteüleantava, piiratud, all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi.

1.9. Lepingule ja selle tõlgendamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi, arvestamata kollisiooninorme. Klient on nõus, et kõik lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused ja nõuded lahendatakse esimese astme kohtutest Tallinna Ringkonnakohtus.

1.10. Aufort soovitab tungivalt enne platvormi ja teenuste kasutamist see leping hoolikalt läbi lugeda. Kui selle tingimustega nõus ei olda, ei soovita Aufort teenuste kasutamiseks end kliendiks registreerida.


2. Kliendiks saamine

2.1. Kõigi Auforti pakutavate teenuste kasutamiseks peab klient avama platvormil oma konto. Kõik kliendi esitatud andmed peavad olema tõesed, täpsed ja täielikud. Kui Aufortil tekib kahtlus, et esitatud teave on vale, ebatäpne või puudulik, on tal õigus taotlus tagasi lükata ja piirata kliendi juurdepääsu platvormile. Ühtlasi on Aufortil õigus panna kliendi kontole piirang ning konto ajutiselt või alaliselt sulgeda.

2.2. Klient kinnitab, et ta kasutab platvormi ainult ise ja enda huvides, mitte kolmandate isikute nimel, välja arvatud juhul, kui klient on Aufortilt selle kohta eelneva kirjaliku nõusoleku saanud. Klient vastutab ainuisikuliselt tema kontol tehtavate toimingute eest.

2.3. Konto avamiseks peab klient esitama oma ees- ja perekonnanime, elukohariigi ja e-posti aadressi ning looma turvalise parooli (vähemalt 6 tähemärgi pikkune ning sisaldab vähemalt üht suurtähte, üht väiketähte ja üht numbrit).

2.4. Külalisena saab klient osta kulda, hõbedat ja kingitusi 365 päeva jooksul kokku kuni 10 000 euro (kümne tuhande eurot) eest. Varasid saab osta ja müüa ainult registreeritud konto kaudu. Kõigi tellimuste puhul, mis ületavad viimase 365 päeva jooksul 10 000 euro piiri, peab klient läbima teatud kontrolliprotseduurid, et välistada rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuse või muu finantskuriteo oht, ning lubama Aufortil kogutud teave salvestada. Selle raames võib Auforti küsida kliendilt mõningaid isikuandmeid, sh tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, sünniaeg, isikukood, kliendi pangakonto andmed. Küsitud teavet Aufortile esitades kinnitab klient, et need andmed on tõesed, täpsed ja korrektsed, ning kohustub Auforti teavitama kõigist neis andmetes tehtavatest muudatustest. Kõiki isikuandmeid käsitletakse kooskõlas 9. peatükis („Andmekaitse“) sätestatuga.

2.5. Kui klient soovib oma kontot kasutada juriidilise isikuna, saab ta konto eelistuste juurde lisada ettevõtte andmed. Juriidilise isikuna tellimust esitades kinnitab klient, et ta on selleks nõuetekohaselt volitatud, et tal on käesoleva lepingu täitmiseks juriidilise isiku nimel olemas vajalik õigusvõime ning et see leping on juriidilisele isikule õiguslikult siduv. Aufort võib juriidiliselt isikult küsida andmeid, mida on nimetatud punktis 1.6.13 ning mis võivad olla seotud kliendi, seaduslike esindajate, tegelike tulusaajate ja/või ettevõtte juhatuse liikmetega. Aufort käsitleb neid andmeid kooskõlas 9. peatükis („Andmekaitse“) sätestatuga.

2.6. Klient on teadlik, et kui ta võimaldab selle lepingu 2. peatükis määratud ulatuses või Auforti antud kirjalikus loas määratud ulatuses kolmandal isikul oma kontole siseneda või sellega ühenduse luua, kas kolmanda isiku toote, teenuse või konto kaudu, siis kolmandale isikule loa andmine kliendi nimel tegutsemiseks ei vabasta klienti mitte ühestki sellest lepingust tulenevast kohustusest. Klient vastutab kontole juurdepääsu omava kolmanda isiku mis tahes tegevuse või tegevusetuse eest ainuisikuliselt ning igasugune sellise kolmanda isiku tegevus loetakse kliendi volitatud tegevuseks. Klient on teadlik, et Aufort ei vastuta kontole juurdepääsu omava kolmanda isiku mis tahes tegevusest või tegevusetusest tulenenud või sellega seoses tekkinud vastutuse eest.


3. Konto kasutamine 

3.1. Kui registreerimine õnnestub, saadetakse kliendi e-posti aadressil konto kinnitamise link. Pärast lingi klõpsamist on klient kohustatud enne Auforti platvormi ja teenuste kasutamist andma lepingule oma nõusoleku.

3.2. Klient kinnitab, et lepinguga nõustumisel lisatakse tema e-posti aadress Auforti uudiskirja saajate nimekirja. Aufort saadab kliendile regulaarselt uudiskirju ja teavet kampaaniate kohta.

3.3. Kontole sisselogituna saab klient kasutada kõiki Auforti pakutavaid teenuseid. Ta saab vaadata ka oma tellimuste ajalugu, muuta ja lisada Isikuandmeid ning aktiveerida kaksikautentimise funktsiooni.

3.4. Aufort soovitab tungivalt enne toodete, eelkõige varade ostmist kaksikautentimise aktiveerida. Klient vastutab selle eest, et elektrooniline seade, mida ta platvormile juurdepääsuks kasutab, oleks väljaspool ohtu ning hoitud turvaliselt ja kliendi enda kontrolli all. Selleks kasutab klient kõiki mõistlikke meetmeid, mille abil vältida elektroonilise seadme kaotsiminekut, vargust või väärkasutamist, ning tagab seadme krüpteerituse ja parooliga kaitstuse. Elektrooniliste seadmete või turbeandmete kaotsimineku või ohutu sattumise korral võivad kolmandad isikud kliendi kontole ilma loata juurde pääseda ning selle tagajärjel võib klient kontol olevatest rahalistest vahenditest ilma jääda (sh varguse teel), ühtlasi võidakse kuritarvitada kliendi Auforti kontoga seotud kontosid, sh tema maksekontot või -kontosid.

Ostu- ja müügitehinguid

3.5. Klient saab platvormi kaudu osta tooteid. Iga toote ostu või müügi korral lähtutakse tehingu turuhinnast, millele lisanduvad Auforti tasud, mida on käsitletud 7. peatükis („Tasud“). Kuna Aufort kasutab turuhinna kuvamiseks kolmanda osapoole teenust, ei vastuta Aufort selle eest, et veebisaidil esitatud turuhind on alati õige. Klient nõustub tellimuse esitamisel tasuma veebisaidil esitatud turuhinna ja sellele lisanduvad Auforti tasud. Klient mõistab, et Aufort ei pruugi alati tagada turuhinna esitamist.

3.6. Klient kinnitab, et ta on teadlik väärismetallide ostmise, hoiustamise ja müümisega kaasneda võivast kahjust. Nagu mis tahes muu vara puhul, võib ka väärismetallide väärtus fiat-rahas nii kasvada kui ka kahaneda ning risk, et väärismetallide ostmisel, müümisel või hoiustamisel klient raha kaotab, on märkimisväärne.

3.7. Tehingute eest tehakse ülekanne kohe või mõningase viitega olenevalt tehingu liigist ja makseviisist.

3.8. Klient saab osta ja müüa kõiki tooteid, mida platvormil parajasti pakutakse. Kui klient on tellimuse esitanud, ei ole seda enam võimalik tühistada ja selle eest tuleb tasuda kohe. Eesti õigusruumis ei kehti Auforti müüdavatele toodetele 14-päevane taganemisõigus vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lõikele 4, milles sätestatakse, et 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata lepingutele, mis on sõlmitud finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.

3.9. Kui klient on tellimuse esitanud, märgitakse selle staatuseks „Ootel“, kuni Aufort kiidab tellimuse heaks ja kinnitab selle. Kõik tehingud tehakse kliendi ja Auforti vahel, s.t Aufort on iga tehingu puhul teine pool. Tellimuse esitamise ja varade kontole kandmise või füüsilisel kujul oleva kulla või hõbeda sihtkohta tarnimise vahele jääv aeg oleneb makseviisist ja sihtriigist.

3.10. Tellimus võidakse täita viivitamata või mõningase viitega olenevalt tehingu liigist ja makseviisist. Tellimus täidetakse viivitamata siis, kui Aufort on makse kätte saanud (ostutehing) või kui Aufort on ise makse teinud (müügitehing) või kui Aufortil on juurdepääs oma koostööpartnerite kontodele või kui Aufortil endal on bilansis piisavalt kulda kliendi tellimuse täitmiseks ja kui Aufort saab kasutada oma pangakontosid. Viitega tellimused täidetakse 1–2 korda tavapärastel tööpäevadel tööaja jooksul.

3.11. Kui Aufort on tehingu kinnitanud, saab klient selle kohta e-posti teel automaatse teate. Klient saab tehingu olekut vaadata ka oma tellimuste ajaloost.

3.12. Aufort võib tehingu tegemisest keelduda mitmesugustel põhjustel: turu likviidsusprobleemid, turu äärmuslik kõikumine, piiratud juurdepääs Auforti koostööpartnerite väärismetallikontodele, võrguprobleemid, tehnilised tõrked, serveri rikked ning muud Aufortist mitteolenevad asjaolud. Tehingu tegemata jätmise või tühistamise korral võib Aufort esitada kliendile tehingu tegemata jätmise või tühistamise põhjuse.

Kontol olevad varad 

3.13. Klient on varade omanik, kuid Aufort hoiustab neid koos oma koostööpartneritega kliendi nimel. Varasid hoiustatakse 1-grammiste kuni 1-kilogrammiste plaatide või müntidena Tallinnas ja/või Viinis asuvates rangelt turvatud varahoidlates. Varasid haldab Aufort vastavalt Auforti ja tema koostööpartnerite vahel kokku lepitud tingimustele. Klient on teadlik, et reserveeritud väärismetallide konto klient, kõnealusel juhul Aufort, võib olla pandiga tagamata võlausaldaja, kuid Auforti konto on täielikult tagatud füüsilisel kujul olevate väärismetallidega, ning klient on sellega nõus. Auforti eesmärk on hoiustada varahoidlates vähemalt sellises koguses väärismetalle, mis on klientide kontodel.

3.14. Klient on teadlik, et tema kontol olevad varad annavad talle õiguse saada Aufortilt samaväärses koguses väärismetalli plaatide või müntidena tingimusel, et ta maksab plaadi või mündi tootmise tasu, teenustasu ja transporditasu (selle suurus oleneb kliendi asukohast), ning klient on sellega nõus.

3.15. Klient volitab Auforti tegutsema oma agendina, kes korraldab tema varade valitsemist koos asjaomaste transpordi- ja hoiustamisteenust pakkuvate ettevõtetega. Aufort kinnitab kliendile, et ta on transpordi- ja hoiustamisteenust pakkuvate ettevõtetega lepingute sõlmimisel rakendanud kõiki vajalikke turvameetmeid. Aufort kinnitab, et ta ei kasuta hoiustamiseks ega tellimuse kohaletoimetamiseks rohkem töövõtjaid, kui on vaja kliendi varade mõistlikuks hoiustamiseks, transportimiseks ja nende likviidsuse tagamiseks.

3.16. Aufort jätab endale õiguse piirata kliendi kontol olevate varade kasutust või need arestida, kui klient ei järgi kehtivaid seadusi ega pea kinni rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtetest. Ühtlasi on Aufortil õigus kliendi varade kasutust piirata või need arestida õiguskaitseorganite nõudmisel. Varade kasutamise piiramise või nende arestimise korral ei ole kliendil muu hulgas võimalik oma varadele juurde pääseda, makseid teha ega kontol olevaid vahendeid välja võtta. Aufort teavitab klienti piirangutest niipea, kui see on mõistlikult teostatav, ning tingimusel, et ükski kohaldatav seadus ega õiguskaitseorgani antud korraldus seda ei keela.

Varade väljavõtmine

3.17. Klient saab oma kontol olevad varad igal ajal välja võtta 1–100-grammis(t)e väärismetalli(de)na. Kui klient soovib välja võtta väiksema koguse väärismetalli, kui tema kontol on, annab ta Aufortile loa teha suuremad väärismetallid väiksemateks, et soovitud kogus väärismetalli siiski välja võtta. Aufortil on õigus otsustada, milliseid väärismetalle varahoidlas hoida, et optimeerida hoiustamis- ja transpordikulusid. Varade väljavõtmise korral tuleb kliendil maksta Aufortile teatavaid tasusid, mis on esitatud platvormi jaotistes „Varade väljavõtmine“ ja „Hinnakiri“.

3.18. Klient saab kulla, hõbeda ja kingitused kätte Auforti kontorist, mis asub aadressil Viru väljak 2, Tallinn 10111, Eesti. Tellimusele tuleb järele tulla 5 tööpäeva jooksul alates vastava e-kirja saamisest. Kui klient ei lähe kaubale järele 5 tööpäeva jooksul, võib Aufort alates 6. tööpäevast küsida kauba hoiustamise eest lisatasu.

3.19. Klient saab tellida kauba ka pakiautomaati või lasta selle kulleril kohale toimetada olenevalt sihtriigi võimalustest. Lisatasu suurus oleneb kliendi asukohast. Pärast kliendilt makse saamist saadab Aufort kauba niipea kui võimalik kliendi esitatud aadressil. Tavaolukorras toimetatakse kaup kohale 2–7 tööpäeva jooksul olenevalt sellest, millisesse riiki on kaup tellitud. Kõik Auforti tarnitavad saadetised on täielikult kindlustatud. Transpordikindlustus on veoteenuse lahutamatu osa. Kõik kauba kohaletoimetamisega seotud tasud on esitatud platvormi jaotises „Hinnakiri“.

3.20. Aufort võib lasta kliendil esitada täiendavaid isikuandmeid või äriteavet ning dokumente ja tõendeid rahaliste vahendite päritolu kohta.

3.21. Aufort võib keelduda tehingu tegemisest järgmistel asjaoludel: turu likviidsusprobleemid, piiratud juurdepääs Auforti koostööpartneritele, võrguprobleemid, tehnilised tõrked või serveri rikked. Tehingu tegemata jätmise või tühistamise korral annab Aufort sellest kliendile teada.


4. Konto turvalisus

4.1. Klient vastutab oma elektroonilise seadme ja turvaandmete kaitsmise eest, et kolmandad isikud ei saaks tema kontole ilma loata ligi pääseda. Klient peab turvaandmeid kogu aeg kaitstuna hoidma.

4.2. Klient ei tohi mitte kunagi avaldada oma sisselogimisandmeid, sh parooli ja kaksikautentimise koodi kolmandatele isikutele. Aufort ise ei küsi neid andmeid kliendilt mitte kunagi.

4.3. Aufort ei vastuta kolmandate isikute tekitatud kahju eest, mida klient võib kanda, kui tema sisselogimisandmeid on kuritarvitatud. Aufort ei vastuta ka kahjustuste ega häirete eest, mille on põhjustanud arvutiviirused või muu ründevara, mis võib mõjutada kliendi arvutit, tahvelarvutit või telefoni, mille kaudu klient end platvormile ja ühtlasi kontole sisse logib.

4.4. Kui klient kahtlustab, et tema konto või sisselogimisandmed on ohtu sattunud või ta saab teada võimalikust pettusest või muust turvaintsidendist (edaspidi „turvarisk“), mis mõjutab teda ennast või Auforti, on klient kohustatud sellest Auforti viivitamatult teavitama.

4.5. Kui klient jätab Auforti mis tahes turvariskist teavitamata, võidakse seda hilisemal vastutuse jagamisel kliendi kahjuks arvestada.

4.6. Aufort kinnitab, et tal on teenuste pakkumiseks olemas kõik vajalikud õigused ning et ta võtab majanduslikult mõistlikke meetmeid, kaitsmaks platvormi turvalisust ja rikkumatust.


5. Konto kasutamise piiramine, ajutine peatamine ja sulgemine 

5.1. Aufort võib keelduda tegemast tehingut, mida ta ei ole veel kinnitanud, või tehingu tegemise peatada. Ühtlasi on Aufortil õigus piirata kliendi võimalusi Auforti pakutavaid teenuseid kasutada, teenuste osutamine ajutiselt peatada või konto sulgeda järgmistel juhtudel:
5.1.1 Aufort kahtlustab rahapesu, terrorismi rahastamist, pettust või muud finantskuritegu;
5.1.2. Aufort kahtlustab, et tehing põhineb pettusel või on tehtud ilma loata;
5.1.3. Aufort on selleks kohustatud seaduste, muude õigusaktide, kohtuotsuse või sellise ametiasutuse korralduse alusel, mille jurisdiktsiooni ta kuulub;
5.1.4. Aufort kahtlustab, et klient on rikkunud keelatud riikide põhimõtet;
5.1.5. Aufort kahtlustab, et klient rikub käesolevat lepingut;
5.1.6. Aufortil on vaja oma mainet kaitsta.

5.2. Konto kasutuse piiramisel ei saa klient mõningaid Auforti pakutavaid teenuseid ajutiselt või alaliselt kasutada. Konto ajutisel peatamisel ei saa klient enamikku teenuseid teatud aja jooksul kasutada. Konto sulgemisel jääb klient alatiseks ilma võimalusest Auforti teenuseid kasutada. Konto kasutuse piiramise, ajutise peatamise või sulgemise tõttu võib kliendi juurdepääs oma kontole ja varade väljavõtmine viibida või olla keelatud.

5.3. Aufortil on õigus keelduda tehingu tegemisest ka siis, kui kontol ei ole piisavalt varasid.

5.4. Kui Aufort peaks keelduma tehingu lõpuleviimisest või kliendi konto kasutust piirama, selle ajutiselt peatama või konto sulgema, teavitab ta klienti oma otsuse põhjustest ja selgitab, kuidas vead kõrvaldada. Aufort ei ole kohustatud võimaldama kliendil teha hiljem tehing sama hinnaga või samadel tingimustel, mis kehtisid tagasilükatud, tühistatud või tõkestatud tehingu korral.

5.5. Klient on teadlik, et Auforti otsus võtta vajalikke meetmeid, sh konto kasutamist piirata, see ajutiselt peatada või konto sulgeda, võib põhineda konfidentsiaalsel teabel, mida Aufort vajab riskijuhtimise ja turvaprotseduuride jaoks. Klient mõistab, et Aufort ei ole kohustatud avaldama talle oma riskijuhtimise ja turvaprotseduuride üksikasju.

5.6. Aufort ei ole kohustatud teavitama klienti selle lepingu lõpetamisest kuu aega ette, ent ta võib seda teha, välja arvatud juhul, kui seda keelavad kohaldatavad seaduse või Auforti suhtes tehtud kohtuotsus või mõne muu ametiasutuse korraldus, mille jurisdiktsiooni Aufort kuulub. 

5.7. Kui Aufort peaks mingil põhjusel otsustama konto kasutust piirata, selle ajutiselt peatama või konto sulgema, on tal õigus nõuda, et enne kontol olevate vahendite ülekandmist või väljavõtmist teeks klient läbi teatavad selgitusprotseduurid ja esitaks lisadokumentatsiooni.

5.8. Aufort ei taga, et platvorm ja teenused on kliendile alati kättesaadavad.


6. Intellektuaalne omand 

6.1. Kõik õigused platvormile ja sellega seotud teenustele ning igasugune platvormi kaudu edastatud teave, sh andmed selle kohta, kuidas klient on platvormi kasutanud, on Auforti ainuomand.

6.2. Aufort ja AufortGold on Auforti ametlikud registreeritud kaubamärgid. Ühtegi tähist, logo, domeeni ega kaubamärki, mida klient platvormil näeb, ei tohi kasutada ilma Auforti kirjaliku loata ning sellisel viisil, mis võib tarbijates segadust tekitada, Auforti halvustada või tema usaldusväärsust kahjustada.


7. Tasud 

7.1. Aufort võib nõuda kliendilt teatavate tasude, sh teenustasu, tootmistasu, väljamaksetasu, hoiustamistasu, transpordi kindlustuse tasu ja muude võimalike tasude maksmist. Tasude loetelu on esitatud platvormi jaotises „Hinnakiri“.

7.2. Kõik tasud on välja toodud ka toote kirjelduse lehel ja ostukorvi ülevaates. Lisaks on Aufortil õigus nõuda, et klient kataks osaliselt ka ettenägematud (s.t Aufortist sõltumatutel põhjustel tekkinud) kulutused, näiteks suurenenud hoiustamiskulud, tollimaksud ja muude seesugused kulutused. Enne tellimuse kinnitamist näeb klient ostu kogumaksumust.

Teenustasu

7.3. Igale ostu-, müügi- ja väljavõtutehingule kohaldatakse teenustasu, mille suurus oleneb tootest. Teenustasu kuvatakse toote juures enne selle ostukorvi lisamist. Teenustasu on näha ka ostukorvi ülevaates.

Tootmistasu

7.4. Tootmistasu kohaldatakse kullale ja hõbedale ning sellele lisanduvad turuhind, teenustasu ja transporditasu.

7.5. Kontol olevate varade 1-grammiste kuni 1-kilogrammiste plaatidena või müntidena väljavõtmise korral tuleb tasuda tootmistasu ja teenustasu.

Hoiustamistasu 

7.6. Varadele kohaldatakse hoiustamistasu, millega kaetakse nende käitlemise, turvalise hoiustamise, kolmanda osapoole auditi ja kindlustuse kulud. Hoiustamistasu arvestatakse päeva kaupa ja vastav summa võetakse kord kuus kliendi kontolt maha.

Transporditasu 

7.7. Kulla või hõbeda ostmisel ning kontol olevate varade väljavõtmisel tuleb maksta transporditasu. Transporditasu suurus oleneb sellest, millisesse riiki soovib klient lasta kauba kohale toimetada. Sellele lisandub transpordikindlustus, mis on transporditeenuse lahutamatu osa.

7.8. Aufortil on õigus igal ajal tasusid muuta.


8. Kindlustus

8.1. Aufort tagab, et tema varahoidlates või tema koostööpartnerite varahoidlates hoiustatav kuld on nõuetekohaselt ja piisavas ulatuses kindlustatud varguse ja muu kahju vastu, nii nagu füüsiliste väärismetallide tööstuses aktsepteeritud kindlustusstandardid ette näevad, välja arvatud vääramatu jõu ilmingute, näiteks terrorismi, loodusõnnetuste ja kodusõja vastu. Kindlustustasu sisaldub hoiustamistasus.

8.2. Kulla või hõbeda ostmisel või kontol olevate varade väljavõtmisel plaatide või müntidena tuleb tarne eest maksta transporditasu ja kindlustustasu.


9. Andmekaitse 

9.1. Klient lubab Aufortil töödelda oma isikuandmeid, mis ta on Aufortile esitanud. Aufort töötleb neid andmeid kooskõlas oma andmekaitse põhimõtetega.

9.2. Enne kui klient Aufortile oma isikuandmeid edastab, kinnitab klient, et ta on läbi lugenud platvormil esitatud andmekaitse põhimõtted ja neist aru saanud.

9.3. Olukorras, kus klient esitab Aufortile selliseid isikuandmeid, mis puudutavad peale kliendi ka teisi isikuid, järgitakse kõiki kehtivaid isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse alaseid õigusakte ning need andmed on avalikustamise korral õiged, ajakohastatud ja asjakohased.

9.4. Kui Aufort uuendab oma andmekaitse põhimõtteid ja/või käesolevat lepingut, on klient kohustatud Auforti platvormi ja teenuste kasutamise jätkamiseks uuendatud versiooni läbi lugema ning sellele oma nõusoleku andma. Kui klient uuendustega ei nõustu, siis tema konto suletakse.

9.5. Kliendil on õigus igal ajal oma konto sulgeda. Ta on kohustatud oma soovist Auforti kirjalikult teavitama.

9.6. Enne konto sulgemist peab klient kõik tema kontol olevad varad välja võtma.


10. Mitmesugust

10.1. Käesolev dokument ei jaga investeerimissoovitusi ega tee pakkumisi toodete ostmiseks või müümiseks. See dokument ei kajasta väärismetallide oodatavat väärtust ega käsitle soovituslikke investeerimisstrateegiaid.

10.2. Ükski selle lepingu säte ei välista ega piira vastutust sellisel määral, mis oleks vastuolus kohaldatavate õigusaktidega. See aga ei tähenda, et kliendile ei saaks anda suuremaid õigusi, kui tal seaduse järgi on.

10.3. Aufort ei vastuta alljärgneva eest:
10.3.1. maineväärtuse või hea nime võimalik kahjustamine või mis tahes võimalusest ilmajäämine; 
10.3.2. võimalik tuludest või kasumist ilmajäämine; 
10.3.3. prognoositud kokkuhoiust ilmajäämine, andmete võimalik kaotsiminek või kuritarvitamine;
10.3.4. kahju, mis tuleneb käesoleva lepingu kliendipoolsest rikkumisest;
10.3.5. kahju, mis tuleneb kliendi veast oma andmete sisestamisel platvormile või kliendi andmeid platvormile sisestava kasutaja veast või muul viisil kliendi andmetega platvormil manipuleerimisest või mis tahes muu kliendi või kasutaja veast või kliendi riistvara, platvormi või internetiühenduse rikkest või tõrkest.

10.4. Auforti vastutus mis tahes üksiknõude või seotud nõuete korral, millega klient soovib, et Aufort hüvitaks talle Auforti-poolsest rikkumisest tulenenud või sellega seoses tekkinud kahju, piirdub nõude esitamise hetkel kliendi kontol olevate varade koguväärtusega.

10.5. Klient ei esita mitte mingil juhul Auforti juhtide, töötajate, töövõtjate ega agentide vastu nõudeid, mis tulenevad selle lepingu esemest või on sellega seotud.

10.6. Auforti ei ole seda lepingut rikkunud, kui ta on oma kohustuse täitmisega viivitanud temast mitteolenevatel põhjustel, sh sõja, katastroofi, loodusõnnetuse, voolukatkestuse, sideteenuste või -võrkude rikke, tööseisaku, sabotaaži, arvutiviiruse, häkkimise, rahutuste või vaidluste, kliendi või kolmanda isiku, sh riigisiseste ja/või riigiüleste valitsusasutuste või -organite ja kohtute tegevuse või tegevusetuse tõttu. 

10.7. Platvorm ja teenused on ette nähtud üksnes kliendi enda huvides kasutamiseks vastavalt käesoleva lepingu tingimustele. Aufort ei vastuta mitte ühegi kolmanda isiku tegevuse ees, kes saab platvormile juurdepääsu kliendi tegevuse või tegevusetuse tõttu või muul viisil. Klient kohustub nõudmise korral hüvitama Aufortile, selle sidusettevõtetele ning Auforti ja selle sidusettevõtete juhtidele, agentidele, töötajatele, töövõtjatele ja nõustajatele mis tahes kahju (sh õigusabikulud), mille on tekitanud Auforti, selle sidusettevõtete ning nende juhtide ja töötajate vastu esitatud kolmandate isikute nõuded, sh selliste isikute nõuded, kellel on juurdepääs platvormilt või sellega seotud teenustest saadud andmetele. 

10.8. Aufort võib igal ajal ükskõik kellele anda üle või loovutada oma mis tahes õigused ja kohustused, mis talle sellest lepingust tuleneva, kuid see ei mõjuta kliendile sellest lepingust tulenevate õiguste ja Auforti kohustuste kehtivust ja sisu. Seevastu kliendil ei ole lubatud talle sellest lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule üle anda ega loovutada. 

10.9. Aufort võib igal ajal ilma ette teatamata peatada osaliselt või täielikult platvormi tegevuse või kliendile platvormi vahendusel pakutavate teenuste osutamise juhul, kui esinevad eespool nimetatud vääramatu jõu ilmingud, tegevuse peatamise näevad ette juriidilised või regulatiivsed nõuded, platvormi või sellega seotud infrastruktuuri on vaja plaaniliselt või plaaniväliselt hooldada või täiustada, klient on lepingut rikkunud ja/või kliendi tegevus kahjustab või võib kahjustada platvormi, Auforti või teisi kliente. 

10.10. Klient kohustub nõudmise korral hüvitama Aufortile, selle sidusettevõtetele ning Auforti ja selle sidusettevõtete juhtidele, töötajatele, agentidele, töövõtjatele ja nõustajatele mis tahes kahju, mis tuleneb käesoleva lepingu kliendipoolsest rikkumisest.

10.11. Selles lepingus sätestatud õigused ja õiguskaitsevahendid lisanduvad seadusest tulenevatele õigustele ja õiguskaitsevahenditele, välja arvatud juhul, kui lepingus on sõnaselgelt öeldud teisiti.

10.12. Käesolevale lepingule ning sellest tulenevatele või selle esemega seotud vaidlustele ja nõuetele (sh lepinguvälised vaidlused ja nõuded) kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning neist lähtutakse ka lepingu tõlgendamisel, arvestamata kollisiooninorme.

10.13. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded ning lepingu rikkumise, lõpetamise ja kehtetuks tunnistamisega seotud olukorrad lahendatakse poolte vastastikuste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel probleemi ei lahendata, pöördutakse lepingust tulenevate või sellega seotud vaidluste, vastuolude ja nõuete lahendamiseks või lepingu rikkumise, selle lõpetamise või kehtetuks tunnistamise menetlemiseks esimese astme kohtutest Harju Maakohtusse.